A A A

ZESPÓŁ POMOCY DZIECKU Z WADĄ WZROKU

Poradnictwo dla dzieci i młodzieży z wadami wzroku

 • Prowadzimy specjalistyczne badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci słabo widzących i niewidomych.
 • Pomagamy w wyborze odpowiedniego przedszkola, szkoły lub zawodu.
 • Udzielamy porad dotyczących rozwiązywania problemów osobistych i szkolnych.
 • Prowadzimy konsultacje dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci niewidomych i słabo widzących.
 • Udzielamy pomocy uczniom z młodszych klas szkolnych mających trudności w nauce czytania, pisania i matematyki.
 • Sporządzamy diagnozę pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Prowadzimy terapię pedagogiczną.
 • Opracowujemy diagnozę i prowadzimy terapię SI dzieci z dysfunkcją wzroku oraz udzielamy porad rodzicom.

  

Anna Baszniak
Bożena Rogowska
Agnieszka Rosiak

Katarzyna Pachniewska

 

 

Dzieciom i młodzieży niewidomej i słabo widzącej wydajemy:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • opinie dla potrzeb instytucji oświatowych i komisji egzaminacyjnych.

      Informujemy, że Zespół Orzekający do Spraw Dzieci z Wadami Wzroku naszej Poradni wydaje orzeczenia do kształcenia specjalnego dzieciom niewidomym i słabo widzącym (tj. takim, które mimo korekcji nie uzyskują dostatecznej ostrości wzroku).

     Na wniosek rodziców specjaliści Zespołu Orzekającego mogą wydać opinię dotyczącą dziecka w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ W ZESPOŁACH ORZEKAJĄCYCH W SPPP „TOP”