A A A

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ W ZESPOŁACH ORZEKAJĄCYCH W SPPP „TOP”

Poradnia orzeka o potrzebie: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych, słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących

Kolejne kroki:

 1. Rodzic (zwany dalej prawnym opiekunem) kontaktuje się telefonicznie z psychologiem z zespołu ds. dzieci z wadą wzroku (wew. 103) lub z zespołu ds. dzieci z wadą słuchu (wew. 107). Zostaje ustalony termin wstępnego wywiadu z opiekunem dziecka.
 2. Prawny opiekun wypełnia Wniosek o wydanie orzeczenia*, ustala z psychologiem termin diagnozy oraz jest informowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.
 3. Wywiad wstępny oraz złożenie istniejącej dokumentacji dotyczącej dziecka.
 4. Przeprowadzenie specjalistycznej, zespołowej diagnozy możliwości i potrzeb dziecka.
 5. Sformułowanie diagnozy specjalistycznej.
 6. Posiedzenie Zespołu Orzekającego.
 7. Wydanie orzeczenia

* Wniosek o wydanie orzeczenia (patrz: zakładka DRUKI) składa opiekun prawny dziecka. W przypadku wniosku o wydanie Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego LUB Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do wniosku wymagane jest Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w związku ze stanem zdrowia dziecka utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły wypełnione przez lekarza specjalistę na druku SPPP „TOP” (patrz: zakładka DRUKI) z uwzględnieniem czasu obowiązywania indywidualnego nauczania.

WYMAGANE DOKUMENTY
W celu rozpoczęcia procedury wydawania orzeczenia niezbędne jest złożenie w SPPP „TOP” następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. dokumentacja medyczna informująca o wadzie dziecka: wyniki badania słuchu (m.in. audiogram) lub wzroku (na druku Diagnoza okulistyczna, patrz: zakładka DRUKI),
 2. dokumentacja medyczna dotycząca innych dolegliwości medycznych w przypadku podjętego lub wskazań do leczenia specjalistycznego (m.in. neurologicznego, laryngologicznego, psychiatrycznego, diabetologicznego),
 3. opinia pedagogiczna ze szkoły/ przedszkola informująca o funkcjonowaniu poznawczo-emocjonalnym dziecka (jeśli dziecko uczęszczało do placówki).
 4. dokumentacja z rejonowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było pod opieką placówki/ osoby świadczącej diagnozę lub pomoc psychologiczno-pedagogiczną),
 5. informacja o przebiegu dotychczasowej rehabilitacji logopedycznej (w przypadku dziecka z wadą słuchu),
 6. opinia logopedyczna (jeśli dziecko uczęszczało na terapię),
 7. inna dokumentacja (m.in. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka)