A A A

WCZESNE WSPOMAGANIE PŁYNNOŚCI MÓWIENIA (WWPM)

Program Wczesnego Wspomagania Płynności Mówienia (WWPM) to kompleksowe działania terapeutyczne mające na celu upłynnienie mowy dziecka oraz stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju od momentu wystąpienia wczesnych objawów niepłynności mówienia.

Ogólny program WWPM:

 • terapia logopedyczna – polegająca na: wdrażaniu technik upłynniających mowę, ćwiczeniach koordynujących oddech, fonację i artykulację, relaksacji ukierunkowanej na zwolnienie napięcia mięśniowego, usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;
 • terapia psychologiczna – zapewnienie bezpiecznych warunków do swobodnego wyrażania emocji, rozwijanie umiejętności emocjonalnych, rozwój umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości, nauczenie technik relaksacji i uważności własnego ciała, wzmacnianie mocnych stron dziecka;
 • terapia pedagogiczna – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka, wykonywaniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki, stymulowania analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami; 
 • współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie diagnozy zespołu WWPM. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Współpraca polega również na: omawianiu postępów w terapii oraz obszarów deficytowych, opracowywaniu nowych zaleceń zgodnie z aktualnie pojawiającymi się potrzebami.

Jakimi metodami pracujemy:

 • metoda wystukiwania sylab dr Krzysztofa Szamburskiego oraz inne techniki płynnego mówienia (przeciąganie samogłosek, gesty wsparcia, techniki delikatnego startu mowy); 
 • terapia psychologiczna: psychoedukacja dotycząca emocji, relaksacja wizualizacja, techniki zabawowe i twórcze, bajkoterapia, arteterapia, drama oraz Trening uważności. 
 • elementy metody Palin PCI (Parent – Child Interaction Therapy) skoncentrowanej na relacji rodzic – dziecko, 
 • programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowane przez Mariannę Knill i Christophera Knilla;
 • Metoda Dobrego Startu wg. Marty Bogdanowicz; 
 • wczesne wspomaganie rozwoju według Jagody Cieszyńskiej i Marty Korendo; 
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; 
 • gry i zabawy zespołowe według Vlasty Karaskovej; 
 • inne terapie dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci

Prowadzący: 

mgr Agnieszka Siwińska - pedagog, neurologopeda ; tel. wewn. 104
mgr Łukasz Kowalczyk - logopeda , pedagog specjalny wew. 104 
mgr Hanna Szepietowska – psycholog, terapeuta pedagogiczny; tel. wewn. 111 

Czas trwania warsztatów: PAŹDZIERNIK 2019 - CZERWIEC 2020 wtorek 10.00-13.00

Zgłoszenia na kolejne edycje: telefonicznie u prowadzących pod numerem telefonu:

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11  wewn.: 104, 111, 112


Rok szkolny 2019/2020